Magyarul | English
Info line: +36-1-301-8745

e-Broker Manual

This manual covers basic activities within the e-Broker application and provides a detailed guide for how to login to the application, what the individual selections in the main navigation bar actually do, how to search for a title using various criteria and how to set up e-Broker to match your needs and to use basic technical analysis functions, etc. - start here.

e-Broker provides many useful features for beginners and advanced investors. We will teach you how to use it.

A detailed description of the full version of the e-Broker application and all selections and functions can be found in the following document. The appropriate section of the manual related to the e-Broker application, the current section, can be opened at any time by clicking on the Manual link in the upper navigation bar in the full version of e-Broker. The manual is not accessible in the basic version from the navigation bar and the basic version does not contain details as to the functions contained therein.Pro rychlé vyhledání a zobrazení cenného papíru slouží v aplikaci e-Broker rychlé volby nazvané "Na-jdi CP" a "Jdi na CP". Do pole "Najdi CP" se zadává název společnosti nebo jeho část a stisknutím tlačítka „GO“ spustíte vyhledávání. Pokud klient zná přímo symbol cenného papíru (tzv. ticker), zadá-vá jej do pole "Jdi na CP". Aplikace dále umožňuje vyhledat a zobrazit množinu cenných papírů odpovídající definovaným para-metrům a zadaným kritériím. Výsledek vyhledávání je možné seřadit podle požadavků klienta. V pří-padě, že klient vyhledává podle definovaných parametrů častěji, může si vyhledávací formulář uložit pod vlastním názvem a při dalším použití již není potřeba vyplňovat formulář znovu.

V aplikaci e-Broker je možné podávat pokyny k nákupu nebo prodeji cenných papírů v reálném čase.

Pro podání pokynu k nákupu je potřeba u vybraného cenného papíru kliknout na symbol se zelenou šipkou, pro podání pokynu k prodeji je potřeba kliknout na symbol s červenou šipkou. Následně se zobrazí okno pokynu, ve kterém vyplníte parametry pokynu. Zejména cenu za kterou jste ochotni na-kupovat nebo prodávat jeden kus vybraného cenného papíru, množství a platnost pokynu.

Následně je vygenerován pokyn, který je okamžitě odeslán na příslušný trh (burzu).

Inteligentní pokyny

Obchodní systém Fio banky umožňuje podávat inteligentní pokyny, které představují automatickou reakci nákupem nebo prodejem cenného papíru dle předem definované situace na trhu. Klient podle své investiční strategie určuje, co se má stát s jeho pozicemi. Cílem je zajistit co nejlepší cenu naku-povaných nebo prodávaných cenných papírů, zamezit nárůstu ztrát nad předem definovanou úroveň, popřípadě skrýt parametry pokynu tak, aby nedocházelo k ovlivňování ostatních účastníků trhu.

Jedním z nejpoužívanějších inteligentních pokynů je Stop-Loss. Nejčastěji se tímto pokynem klient chrání před případnou ztrátou. To znamená, že předem definuje cenu, na které budou nakoupené cenné papíry automaticky prodány v případě, že kurz poklesne na tuto úroveň.

Aplikace e-Broker umožňuje sledovat aktuální stav a průběžný vývoj Vašeho portfolia pomocí záložky „Portfolio". V této záložce naleznete Vámi nakoupené cenné papíry s aktuálními kurzy, zpravodajství, graf vývoje portfolia i jednotlivých cenných papírů, přehled podaných a uskutečněných pokynů. Vývoj portfolia je možné sledovat za předem definované období.

Do portfolia je možné fiktivně přidat i takové cenné papíry, které klient nakoupil prostřednictvím jiného obchodníka nebo se rozhodl, že by chtěl tyto cenné papíry pouze sledovat.

V této záložce rovněž naleznete sekce e-SPAD a EasyClick. V těchto sekcích je možné sledovat všechny cenné papíry zařazeny v prestižním segmentu SPAD pražské burzy a EasyClick české burzy RM-SYSTÉM najednou. Díky tomu máte k dispozici detailní přehled o vývoji v těchto likvidních seg-mentech. Součástí sekcí jsou podrobné grafy, hloubka trhu a přehled všech realizovaných obchodů. Tyto informace jsou určeny především aktivnějším klientům nebo obchodníkům.

Informace o cenných papírech, získáte prostřednictvím záložky „Cenné papíry", která poskytuje detail-ní informace o vybraném cenném papíru, a to buďto v základním přehledu, nebo včetně technické a fundamentální analýzy, které jsou významnými nástroji pro investiční rozhodování.

V sekci „Základní přehled" nalezne klient nejvíce informací o vybraném cenném papíru včetně infor-mací o emitentovi, ekonomických ukazatelích, tržbách, popřípadě doporučení makléřů.

Ekonomická data zobrazovaná v pravém sloupci jsou poskytována jednou z nejprestižnějších agentur na světě - Thomson Reuters. Základní popis emitenta daného cenného papíru stručně popisuje před-mět činnosti společnosti. Tyto informace jsou přístupné v anglickém jazyce. Níže jsou uvedeny infor-mace o sídle společnosti, datum zveřejnění hospodářských výsledků za poslední čtvrtletí a datum konce fiskálního roku. U vybraných cenných papírů nalezneme blok ekonomických ukazatelů obsahu-jících údaje o výši základního jmění společnosti, počtu vydaných akcií, výši dosažené tržby a zisku k uvedenému období. Dále je uvedeno srovnání tržní kapitalizace, rentability, podílu tržby na akcii, zisku na akcii a P/E (podíl aktuálního kurzu a zisku na akcii) s hodnotami jiných společností působících ve stejném průmyslovém odvětví.

Uvedená doporučení makléřů jsou rovněž převzaty od agentury Thomson Reuters. Známkami 1 až 5 je hodnoceno zda cenný papír koupit, držet nebo prodat (1-rozhodně koupit, 2-koupit, 3-držet, 4-prodat, 5-rozhodně prodat). Kromě aktuálního doporučení jsou k dispozici informace staré týden, mě-síc, dva měsíce a čtvrt roku. Ze všech hodnocení je na posledním řádku zobrazen průměr.

Technická analýza

Smyslem technické analýzy je predikovat na základě historických dat budoucí vývoj kurzu cenného papíru. Sekce „Technická analýza" poskytuje množství ukazatelů, pomocí kterých je možné zvolený cenný papír analyzovat. Jednotlivé funkce se vykreslují buď přímo do grafu cenného papíru, nebo pod hlavním grafem zcela samostatně. s kurzem cenného papíru. Samozřejmostí je volba období, za které se uvedený indikátor vykresluje, nebo možnost srovnat vybraný cenný papír či index s jiným.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je důležitou součástí investičního rozhodování a využívá se k posouzení fi-nanční situace emitenta cenného papíru. V sekci „Fundamentální analýza" je k dispozici velké množ-ství informací a finančních ukazatelů, které je možné uspořádat dle konkrétních požadavků klienta. U vybrané společnosti se zobrazí předdefinovaná skupina informací, jako je označení cenného papíru, kurz, tržní kapitalizace, tržby a mnoho dalších. Vybranou společnost je možné porovnávat s jinou spo-lečností a zobrazit jejich ukazatele a finanční údaje v řádcích tak, aby srovnání bylo co nejpřehledněj-ší.

Aplikace e-Broker umožňuje velmi jednoduchým způsobem nastavit pro každého uživatele vlastní po-hled zobrazovaných údajů v jednotlivých záložkách dle individuálních požadavků. Standardní implicitní nastavení zobrazuje pouze základní, nejpotřebnější informace, ale každý uživatel má možnost uložit si pod různými profily a názvy několik vlastních pohledů nebo toto standardní nastavení změnit a vybrat si z početného množství různých informací takové, které budou zobrazovány. Tyto informace je možné seřadit opět dle požadavků klienta.

Ostatní8

Ostatní9

OstatníFio-broker

Login | Demo

Exchange list

CZK24,2562022,98080
USD1,105631,04121
GBP0,884350,83283
CHF1,003350,94489
PLN4,628494,35885

More currencies


X